numerais.GIF (3250 bytes)

banespa.GIF (870 bytes)

bangali.GIF (934 bytes) CARDINAIS

bangali.GIF (934 bytes) ORDINAIS

0

cero

 

1

un / unha

primeiro

2

dous / dúas

segundo

3

tres

terceiro

4

catro

cuarto

5

cinco

quinto

6

seis

sexto

7

sete

sétimo

8

oito

oitavo

9

nove

noveno

10

dez

décimo

11

once

undécimo / décimo primeiro

12

doce

duodécimo / décimo segundo

13

trece

décimo terceiro

14

catorce

décimo cuarto

15

quince

décimo quinto

16

dezaseis

décimo sexto

17

dezasete

décimo sétimo

18

dezaoito

décimo oitavo

19

dezanove

décimo noveno

20

vinte

vixésimo

21

vinteún / vinteunha

vixésimo primeiro

22

vintedous / vintedúas

vixésimo segundo

30

trinta

trixésimo

31

trinta e un / trinta e unha

trixésimo primeiro

40

corenta

cuadraxésimo

50

cincuenta

quincuaxésimo

60

sesenta

sesaxésimo

70

setenta

septuaxésimo

80

oitenta

octoxésimo

90

noventa

nonaxésimo

100

cen

centésimo

1000

mil

milésimo


adiante.GIF (2087 bytes)