wpe99.jpg (6577 bytes) bangali.GIF (142 bytes) v. Rasura-la barba
banespa.GIF (92 bytes) Afeitar
BRITAIN.gif (1825 bytes) To shave