agardar.jpg (1254 bytes) bangali.GIF (142 bytes) v. Permanecer en espera
banespa.GIF (92 bytes) Esperar
BRITAIN.gif (1825 bytes) To wait